Hieronta

 

Ajanvaraus

Kun tar­vit­set hie­ron­taa, hie­ron­ta-apu on saa­ta­vil­la­si tiis­tai ja per­jan­tai-iltai­sin aivan Loh­jan kes­kus­tas­sa Loh­jan Fysi­kaa­li­sen Hoi­to­lai­tok­sen tilois­sa klo 17-19. Ajan­va­rauk­sen saat teh­tyä käte­vim­min säh­köi­ses­sä ajan­va­rauk­ses­sa Loh­jan Fysi­kaa­li­sen Hoi­to­lai­tok­sen sivuil­la. Valit­se hoi­to­pai­kak­si Loh­jan toi­mi­pis­te ja hie­ro­jak­si Anne Kul­ju-Olk­ko­nen. Voit myös soit­taa minul­le nume­roon 050 405 8621 Hie­ron­ta Apu­nAn­ne. Hie­ron­to­jen hin­nat  löy­ty­vät Loh­jan Fysi­kaa­li­sen hoi­to­lai­tok­sen sivuilta.

Liike on lääke

Lii­ke on paras­ta mitä voit kehol­le­si antaa. Olem­me onnek­kai­ta, sil­lä Suo­mes­sa luon­to on lähel­lä kaik­kial­la, myös kau­pun­geis­sa. Näin ollen mah­dol­li­suu­det stres­sin pois­ta­mi­seen löy­ty­vät usein jo heti kotio­ve­si ulko­puo­lel­ta, lähi­luon­nos­ta. Toi­von, että voin blo­gis­sa­ni innos­taa sinua liik­ku­maan luon­nos­sa ja etsi­mään siel­tä tasa­pai­nois­ta oloa kuun­te­le­mal­la ja kat­so­mal­la, kii­reh­ti­mät­tä ja rauhoittuen.

Haluan kan­nus­taa sinua liik­ku­maan ja tutus­tu­maan lähi­luon­too­si. Ker­ron blo­gis­sa­ni sanoin ja kuvin mitä olen itse löy­tä­nyt kun olen läh­te­nyt ulos.Haluan ker­toa min­kä­lai­sen mah­dol­li­suu­den ren­tou­tu­mi­seen saat sukel­ta­mal­la met­siin, jär­viin, aurin­gon­nousui­hin ja aurin­gon­las­kui­hin. Myös vuo­den pimeim­pään aikaan kan­nat­taa läh­teä roh­keas­ti satei­sil­le kaduil­le tai savi­sil­le met­sä­po­luil­le. Valon läh­teek­si käy vaik­ka­pa otsalamppu.

 

Stressin poisto

Mah­dol­li­suu­det stres­sin pois­ta­mi­seen löy­ty­vät usein jo kotio­vel­ta­si, sen ulko­puo­lel­ta. Suo­mes­sa luon­to on lähel­lä, kaik­kial­la, myös kau­pun­geis­sa. Haluan antaa sinul­le vink­ke­jä hyvän ja tasa­pai­noi­sen olon saa­vut­ta­mi­seen blogissani.

Sen lisäk­si, että haluan antaa sinul­le vink­ke­jä omaeh­toi­seen fyy­si­seen har­joit­te­luun, haluan lisäk­si sanoin ja kuvin innos­taa sinua tutus­tu­maan lähi­luon­too­si ja ker­toa sii­tä miten voit saa­da ihmei­tä aikaan sukel­ta­mal­la met­siin, jär­viin, aurin­gon­nousui­hin ja laskuihin.

Ajanvaraus

Kun tar­vit­set hie­ron­taa, hie­ron­ta-apu on saa­ta­vil­la­si tiis­tai ja per­jan­tai-iltai­sin aivan Loh­jan kes­kus­tas­sa Loh­jan Fysi­kaa­li­sen Hoi­to­lai­tok­sen tilois­sa välil­lä klo 17-19. Ajan­va­rauk­sen saat teh­tyä hel­poi­ten säh­köi­ses­sä ajan­va­rauk­ses­sa Loh­jan Fysi­kaa­li­sen Hoi­to­lai­tok­sen sivuil­la tai soit­ta­mal­la minul­le nume­roon 050 405 8621 Hie­ron­ta ApunAnne.