Tavarallinen tarina

Kodis­sam­me lähes jokai­sel­la tava­ral­la on tari­na. Mark­ki­noi­jat tari­nal­lis­ta­vat tuot­teen­sa, sil­lä tari­na myy. Tun­nem­me usein glo­baa­lien tuo­te­merk­kien tari­nat parem­min kuin oman sukum­me tari­nan. Mark­ki­noil­la ja kau­pan on mon­ta tari­naa, on hal­pa­ket­ju­jen hep­poi­sia tari­noi­ta, Ikean kai­kel­le kan­sal­le kuu­lu­via jär­ke­vien hin­to­jen tari­noi­ta, Ratioi­den ja Mari­mek­ko­jen kes­ki­luok­kai­sia tari­noi­ta, on kokei­li­joi­den, edel­lä­kä­vi­jöi­den tien­näyt­tä­jä tari­noi­ta sekä ylä­luok­kai­sia, rik­kai­den ihmis­ten erot­tau­tu­mis­ta­ri­noi­ta. Kaikki […]

Yhdessä nautitut ateriamme

Ate­ria on syö­mis­het­ki, jol­loin nau­ti­taan ruo­kaa. Näin aloit­taa Wiki­pe­dia, joka­mie­hen tie­to­laa­ri, ate­­ria-sanan mää­rit­te­lyn. Lausees­sa on kak­si sanaa, joi­den herät­tä­mä mie­li­ku­va saa minut hymyi­le­mään. Ate­ria ja nau­ti­taan.  Koro­­na-aika­­na, kun on ollut aikaa, olen muis­tel­lut monia het­kiä ja yhtei­siä suvun, per­heen tai ystä­vien kes­ken nau­tit­tu­ja ate­rioi­ta. Olen ikä­vöi­nyt työ­ka­ve­rei­den kes­ken nau­tit­tu­ja lou­nai­ta. Olen viih­dyt­tä­nyt itseä­ni kat­se­le­mal­la valokuvia, […]

Joskus käveleminen riittää

Luin jos­tain hil­jat­tain, että koro­­na-aika­­na maa­il­man­laa­jui­ses­ti hakusa­nal­la ”medi­ta­tion” on ollut eni­ten haku­ja koko haku­ko­neen ole­mas­sao­lon ajan. Talous­a­lan leh­tiä päi­vit­täin seu­raa­va­na olen huo­man­nut, että jo muu­ta­man vuo­den ajan ne ovat koros­ta­neet rau­hoit­tu­mi­sen, unen ja levon tär­keyt­tä työ­elä­mäs­sä ja elä­mäs­sä jak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­si­nä. Teok­sil­laan Sapiens ja Homo Deus maa­il­man mai­net­ta niit­tä­nyt kir­ja­lil­ja Yuval Noah Hara­ri, on omis­ta­nut viimeisimmässä […]

Polkuja

Eris­tyk­sis­sä elä­mä kutis­tuu ja tii­vis­tyy. Onnel­li­sia ovat he, joi­den ei tar­vit­se viet­tää poik­keus­ti­laan­sa yksin vaan per­heen ja tur­val­li­sen kodin suo­jas­sa. Kevät on koit­ta­nut pan­de­mias­ta ja elä­määm­me vai­kut­ta­vis­ta rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Kevääl­lä ilmo­jen läm­me­tes­sä monien elä­mä laje­nee kodin sei­nien ulko­puo­lel­le. Pöy­dät ja tuo­lit, arki­set asiat, kuten ilta­päi­vä­kah­vit tai vii­kon­vaih­teen ruo­kai­lu siir­ty­vät teras­sil­le tai piha­maal­le. Läm­pe­ne­väs­sä sääs­sä ja […]